juli 22, 2024

CBD-olja – Finns det några biverkningar?

cbd olja biverkningar

Populariteten av CBD och hamparelaterade kosttillskott ökar. Naturligtvis har denna ökade medvetenhet lett till många framgångsrika CBD-oljestudier som beskriver potentiella CBD-biverkningar och möjliga läkemedelsinteraktioner.

CBD-oljans biverkningar och interaktioner är mycket subtila och godartade. Faktum är att forskning visar att även en massiv CBD-oljedosering på 1200mg-1500mg kan tas på ett säkert sätt.

Biverkningar av CBD-olja

Dessa potentiella studier har inte varit väldokumenterade. Faktum är att många av dem är omtvistade inom forskarvärlden. Det är värt att notera att CBD Guru inte har fått feedback som involverar någon av dessa frågor. Detta tyder på att dessa symtom kan komma från produkter som inte innehåller ren CBD-olja. THC är till exempel välkänt för att skapa alla de symtom som anges nedan. Kontrollera alltid din distributör för aktuella CBD-laboratorietester innan du gör ett CBD-köp.

1. Torr mun

Studier har visat att personer kan uppleva kortvarig muntorrhet när de tar CBD. Detta innebär att munnen inte producerar tillräckligt med saliv, så att munnen inte förblir våt. Detta symptom är ovanligt när man tar CBD. Många studier finner inget samband mellan cannabidiol och muntorrhet.

2. Förändringar i blodtrycket

Det endocannabinoida systemet (ECS), som är nära besläktat med cannabinoidföreningar, har studerats för sin påverkan på blodtrycket. Alla resultat har visat att rätt vård av ECS bidrar till att påverka blodtrycket positivt. Det rekommenderas dock att rådgöra med en läkare innan du börjar med en ny rutin för kosttillskott, särskilt om du har ett befintligt tillstånd som innebär högt eller lågt blodtryck.

3. Lätt huvudvärk

Det är möjligt att dessa växlingar i blodtrycket kan orsaka mindre lätt yrsel. Börja alltid en ny rutin med en liten dos och bygg dig uppåt för att undvika eventuella biverkningar.

4. Sedering

Självskattad avslappning och sedering har rapporterats från CBD-användning. I de vanliga terapeutiska CBD-doserna är denna effekt inte uttalad. I stora doser som överstiger hundratals milligram dagligen kan effekten bli tydligare. Bygg upp din CBD-dosering under några veckor för att hitta den mängd som ger lindring utan oönskade lugnande effekter. Ta endast makrodoser av CBD under direkt vård av en erfaren cannabisexpert.

CBD läkemedelsinteraktioner

Många personer som frågar om CBD-användning är nyfikna på de eventuella läkemedelsinteraktioner som är inblandade. Hittills finns det inga bevisade interaktioner mellan CBD och andra läkemedel. Det finns dock en möjlighet till interaktion med en viss typ av läkemedel som bryts ner av CYP450-systemet.

I djurstudier har CBD indikerats hämma cytokrom P450-enzymer. En måttlig mängd läkemedel metaboliseras av dessa enzymer och det system som är relaterat till dem. När dessa enzymer hämmas kan metaboliseringen av andra läkemedel påverkas vilket gör att de skapar högre aktivitetsnivåer från den intagna dosen. Andra interaktioner som involverar detta system kan orsaka högre nivåer av CBD än avsett.

För en fullständig lista över läkemedel som involverar detta system kan du kolla den här resursen från Indiana University. Vi vill betona att i kliniska studier och vittneserfarenheter har denna interaktion inte skapat några problem som har rapporterats. I praktisk tillämpning kan CBD till och med hjälpa till att minska doserna av dessa läkemedel utan komplikationer. Mer forskning är dock motiverad. Så snart denna information blir tillgänglig kommer vi att tillhandahålla detaljerna för våra läsare.

För våra kunder som upplever kronisk smärta eller som använder receptfria smärtstillande läkemedel för inflammation och spänningar i samband med idrottslig återhämtning vill vi påpeka att det inte finns någon specifik information som tyder på en interaktion mellan CBD och ibuprofen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.